Menschen - Architektur - Graffiti
086-Seattle-2013-SW

Seattle, WA/USA, 2013

012.-Philadelphia-2014-SW

Philadelphia, PA/USA, 2014

057.-Philadelphia-2014-SW

Philadelphia, PA/USA, 2014

196.-Phildelphia-2014-SW

Philadelphia, PA/USA, 2014

0280.-Milwaukee-2014-SW

Milwaukee, WI/USA, 2014

069.-Boston-2014-SW

Boston, MA/USA, 2014

067. San Diego 2012-SWjpg

San Diego, CA/USA, 2012

162.-New-York-2012-SW

New York City, NY/USA, 2014

968.-New-York-2012-SW

New York City, NY/USA, 2012

449.-San-Francisco-2013-SW

San Francisco, CA/USA, 2014

238.-Phildelphia-2014-SW

Philadelphia, PA/USA, 2014

0167.-Toronto-2014-SW

Toronto, ON/Canada, 2014

046.-Chicago-2008-SW

Chicago, IL/USA, 2008

174.-Chicago-2008-SW

Chicago, IL/USA, 2008

023. New Orleans 2012

New Orleans, LA/USA, 2012

871.-New-York-2012-SW

New York City, NY/USA, 2012

0314.-Chicago-2014-SW

Chicago, IL/USA, 2014

0359.-Chicago-2014-SW

Chicago, IL/USA, 2014

432.-New-Orleans-2012-SW

New Orleans, LA/USA, 2012

129.-San-Diego-2012-SW

San Diego, CA/USA, 2012

130.-San-Diego-2012-SW

San Diego, CA/USA, 2012

601.-New-York-2012-SW

New York City, NY/USA, 2012

312.-San-Francisco-2013-SW

San Francisco, CA/USA, 2013

038. Phildadelphia 2014-SW

Philadelphia, PA/USA, 2014

151.-New-York-2012-SW

New York City, NY/USA, 2014

0043.-Detroit-2014-SW

Detroit, MI/USA, 2014

112.-Venice-Beach-2013-SW

Venice Beach, CA/USA, 2013

0053.-Detroit-2014-SW

Detroit, MI/USA, 2014

0108.-Toronto-2014-SW

Toronto, ON/Canada, 2014

0310.-Chicago-2014-SW

Chicago, IL/USA, 2014